تصوير اصلي

نكات مهم

 • كليه پذيرفته شدگان موظف به مطالعه كامل راهنماي مندرج در سايت دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد به آدرس www.mshdiau.ac.ir مي باشند.
 • مرحله پيش ثبت نام را قبل از مراجعه به دانشگاه به صورت اينترنتي و با توجه به راهنماي مربوطه به طور كامل انجام دهيد.
 • يك نسخه پرينت فرم تكميل شده در مرحله پيش ثبت نام را در روز تحويل مدارك به همراه داشته باشيد.
 • جهت انجام مرحله دوم ثبت نام فقط در زمانهاي اعلام شده به دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد مراجعه فرماييد.
 • در تاريخ هاي اعلام شده مدارك مورد نياز جهت ثبت نام را كامل نموده و به همراه داشته باشيد.
 • كليه پذيرفته شدگاني كه موفق به اتمام دوره تحصيلي قبلي تا تاريخ 1395/06/31 نشده اند، به هيچ وجه حق ثبت نام ندارند و هيچگونه اقدامي براي آنان ميسر نمي باشد اينگونه افراد ملزم به اتمام دوره تحصيلي قبلي بوده و پس از فراغت از تحصيل در دوره مذكور ميتوانند با مراجعه با سازمان مركزي واحد مشهد و ارائه گواهي اتمام دوره تقاضاي ثبت نام با تاًخير نمايند تا در صورت وجود ظرفيت و واجد شرايط بودن درخواست آنان بررسي و اعلام نظر گردد.
 • براي واريز شهريه به درج صحيح شماره حساب بانك دانشگاه و شناسه بانكي فرد پذيرفته شده در هنگام پرداخت الزامي است.
 • لازم است دانشجويان جهت پرداختهاي الكترونيكي شهريه داراي حساب سيباي بانك ملي و يا جام ملت بنام خود بوده و نسبت به ثبت آن در محل فرم ثبت نام اقدام نمايند.
 • هزينه خدمات آموزشي فقط براي يكبار در طول تحصيل دريافت مي شود.
 • پرداخت شهريه از كليه شعب بانك ملی و ملت سراسر كشور و نيز به صورت الكترونيكي و اينترنتي به شماره حساب اعلام شده و به نام دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد قابل انجام است.
 • پذيرفته شدگان رشته هاي پرستاري و مامايي و تربيت بدني قبل از شروع مراحل ثبت نام جهت معاينه پزشكي به پزشك مستقر در محل ثبت نام معرفي مي گردند.
 • پذيرفته شدگان رشته هاي گروه پزشكي طبق ضوابط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي بعد از فارغ التحصيلي ملزم به گذراندن دوره طرح خواهند بود.
 • تعيين نيمسال ورودي جهت شروع به تحصيل در برخي ار رشته ها توسط دانشگاه براساس رتبه قبولي و سهميه در محل ثبت نام اعلام خواهد شد.
 • اتباع خارجي در صورت دارا بودن شرايط لازم در مقطع بالاتر ادامه تحصيل خواهند داد و مجوز ثبت نام پس از بررسي صلاحيت امنيتي ، اقامتي اتباع مذبور خواهد بود. ضمناً اينگونه پذيرفته شدگان بايد پيوست شماره 10 را تكميل نمايند.
دانشگاه آزاد اسلامي

راهنمای ثبت نام پذيرفته شدگان ورودي جديد و مدارك موردنياز

راهنماي انتخاب واحد اينترنتي ورودي هاي بهمن

 • پذیرفته شدگان گرامی پس از انجام مراحل اولیه ثبت نام در صورتی مجاز به انتخاب واحد اینترنتی می باشید که از طرف دانشکده مربوطه به عنوان ورودی مهر 1395 تعیین گردید .
 • 1- انجام مراحل اوليه ثبت نام و واريز شهريه ثابت
 • 2- دريافت فرم انتخاب واحد ترم اول از دانشكده
 • 3- ورود به سايت دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد به آدرس www.mshdiau.ac.ir
 • 4- انتخاب گزينه اطلاعات تحصيلي و ثبت نام
 • 5- انتخاب يكي از پورتالهاي دانشجويي به دلخواه
 • 6- وارد نمودن كدكاربري ، كلمه رمز و كد نمايشي تصوير و ورود به صفحه شخصي
 • 7- انتخاب گزينه آموزش
 • 8- انتخاب گزينه عمليات انتخاب واحد
 • 9- وارد نمودن كد مشخصه درس براي اضافه كردن درس و انتخاب آن در صورت دارا بودن شرايط آن
 • 10- قطعي نمودن درس يا تمامي دروس با انتخاب كليدهاي قطعي نمودن يك درس يا كل دروس
 • 11- تاييد نهايي انتخاب واحد از لينك تاييد نهايي انتخاب واحد و حذف و اضافه
 • 12- مشاهده و چاپ برگه انتخاب واحد
 • 13- امضاء برگه انتخاب واحد و تحويل به اداره آموزش دانشكده
 • در صورت بروز مشكل در روند انتخاب واحد اينترنتي به بخش تماس با ما در سايت اصلي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد مراجعه نمائيد.
 • توجه : انتخاب واحد بصورت 24 ساعت(شبانه روزي)و فقط در ايام اعلام شده درسايت اصلي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد قابل انجام است.