تصوير اصلي

نكات مهم

 • كليه پذيرفته شدگان موظف به مطالعه كامل راهنماي مندرج در سايت دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد به آدرس www.mshdiau.ac.ir مي باشند.
 • مرحله پيش ثبت نام را قبل از مراجعه به دانشگاه به صورت اينترنتي و با توجه به راهنماي مربوطه به طور كامل انجام دهيد.
 • يك نسخه پرينت فرم تكميل شده در مرحله پيش ثبت نام را در روز تحويل مدارك به همراه داشته باشيد.
 • جهت انجام مرحله دوم ثبت نام فقط در زمانهاي اعلام شده به دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد مراجعه فرماييد.
 • در تاريخ هاي اعلام شده مدارك مورد نياز جهت ثبت نام را كامل نموده و به همراه داشته باشيد.
 • كليه پذيرفته شدگاني كه موفق به اتمام دوره تحصيلي قبلي تا تاريخ 1397/06/31 نشده اند، به هيچ وجه حق ثبت نام ندارند و هيچگونه اقدامي براي آنان ميسر نمي باشد اينگونه افراد ملزم به اتمام دوره تحصيلي قبلي بوده و پس از فراغت از تحصيل در دوره مذكور ميتوانند با مراجعه با سازمان مركزي واحد مشهد و ارائه گواهي اتمام دوره تقاضاي ثبت نام با تاًخير نمايند تا در صورت وجود ظرفيت و واجد شرايط بودن درخواست آنان بررسي و اعلام نظر گردد.
 • براي واريز شهريه به درج صحيح شماره حساب بانك دانشگاه و شناسه بانكي فرد پذيرفته شده در هنگام پرداخت الزامي است.
 • لازم است دانشجويان جهت پرداختهاي الكترونيكي شهريه داراي حساب سيباي بانك ملي و يا جام ملت بنام خود بوده و نسبت به ثبت آن در محل فرم ثبت نام اقدام نمايند.
 • هزينه خدمات آموزشي فقط براي يكبار در طول تحصيل دريافت مي شود.
 • پرداخت شهريه از كليه شعب بانك ملی و ملت سراسر كشور و نيز به صورت الكترونيكي و اينترنتي به شماره حساب اعلام شده و به نام دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد قابل انجام است.
 • پذيرفته شدگان رشته هاي پرستاري و مامايي و تربيت بدني قبل از شروع مراحل ثبت نام جهت معاينه پزشكي به پزشك مستقر در محل ثبت نام معرفي مي گردند.
 • پذيرفته شدگان رشته هاي گروه پزشكي طبق ضوابط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي بعد از فارغ التحصيلي ملزم به گذراندن دوره طرح خواهند بود.
 • تعيين نيمسال ورودي جهت شروع به تحصيل در برخي ار رشته ها توسط دانشگاه براساس رتبه قبولي و سهميه در محل ثبت نام اعلام خواهد شد.
 • اتباع خارجي در صورت دارا بودن شرايط لازم در مقطع بالاتر ادامه تحصيل خواهند داد و مجوز ثبت نام پس از بررسي صلاحيت امنيتي ، اقامتي اتباع مذبور خواهد بود. ضمناً اينگونه پذيرفته شدگان بايد پيوست شماره 10 را تكميل نمايند.
دانشگاه آزاد اسلامي

راهنمای ثبت نام پذيرفته شدگان ورودي جديد و مدارك موردنياز

راهنماي انتخاب واحد اينترنتي

 • پذیرفته شدگان گرامی پس از انجام مراحل اولیه ثبت نام مجاز به انتخاب واحد اینترنتی می باشید .
 • 1- انجام مراحل اوليه ثبت نام و واريز شهريه ثابت
 • 2- تعيين دروس انتخابي ترم اول با هماهنگي گروه مربوطه
 • 3- ورود به سايت دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد به آدرس www.mshdiau.ac.ir
 • 4- انتخاب گزينه دانشجويان
 • 5- انتخاب يكي از پورتالهاي دانشجويي به دلخواه
 • 6- وارد نمودن كدكاربري ، كلمه رمز و كد نمايشي تصوير و ورود به صفحه شخصي
 • 7- انتخاب گزينه آموزش
 • 8- انتخاب گزينه عمليات انتخاب واحد
 • 9- وارد نمودن كد مشخصه درس براي اضافه كردن درس و انتخاب آن در صورت دارا بودن شرايط آن
 • 10- قطعي نمودن درس يا تمامي دروس با انتخاب كليدهاي قطعي نمودن يك درس يا كل دروس
 • 11- تاييد نهايي انتخاب واحد از لينك تاييد نهايي انتخاب واحد و حذف و اضافه
 • 12- مشاهده و چاپ برگه انتخاب واحد از لينك چاپ برگه انتخاب واحد
 • در صورت بروز مشكل در روند انتخاب واحد اينترنتي به بخش تماس با ما در سايت اصلي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد مراجعه نمائيد.
 • توجه : انتخاب واحد بصورت 24 ساعت(شبانه روزي)و فقط در ايام اعلام شده درسايت اصلي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد قابل انجام است.
لينك اينترانت پرسرعت

لينك اينترنت با سرعت كم